Osobowość

18-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Sova został zaprojektowany w celu pomiaru osobowości w środowisku zawodowym, z myślą o współczesnych organizacjach, w których role są coraz bardzie płynne, a zdolność dostosowywania się do pojawiających się zmian staje się najważniejszym atrybutem. Merytoryczną podstawę kwestionariusza stanowi najnowszy model osobowości HEXACO, zwany również „Wielką Piątką Plus”. Współczesne badania pokazują, że rozszerzenie powszechnie używanego modelu osobowości “Wielka Piątka” o szósty czynnik H (Honesty and Humility) znacząco zwiększa spektrum możliwości badania predyspozycji osobowościowych (Ashton & Lee, 2001, 2007), w szczególności zachowań zwanych Blokadami Liderskimi©.  Jest to niezwykle istotne dla tworzenia kultury organizacyjnej doceniającej inkluzywność i różnorodność oraz promującej klimat bezpieczeństwa psychologicznego.

HEXACO
Najnowszy model osobowości badający czynnik H
Bardziej precyzyjna ocena potencjału
Przywództwo oparte na promowaniu inkluzywności i różnorodności
Zwiększenie świadomości w obszarze Blokad Liderskich©
Budowanie klimatu bezpieczeństwa psychologicznego

Dowiedz się więcej i pobierz przykładowe raporty

Kwestionariusz osobowości SOVA to najnowszej generacji narzędzie badające dopasowanie kandydata do określonej roli w organizacji. Stworzony na podstawie najbardziej zaawansowanego modelu osobowości HEXACO (Ashton, Lee 2004), gdzie czynnik „H” (od słów Honesty and Humility) określa zachowania związane z byciem autentyczny w działaniu, okazywaniem pokory i wsparcia w przewodzeniu innym oraz niepodkreślaniu własnej pozycji. Kwestionariusz ocenia typowe zachowania kandydata w odniesieniu do 18 wymiarów, najbardziej typowych dla pomiaru potencjału we współczesnym środowisku biznesowym.

Na podstawie badania kwestionariuszem osobowości SOVA możliwe jest wygenerowanie następujących raportów:

Profil osobowości SOVA przedstawiający 18 wymiarów uniwersalnych dla środowiska biznesowego podzielonych na 3 główne obszary: Przewodzenie i współpraca z innymi; Organizowanie pracy i styl realizacji; Zarządzanie emocjami w interakcjach z innymi.

Raport DNA Potencjału przedstawiający 9 uniwersalnych wskaźników potencjału: Budowanie efektywnych sieci kontaktów; Inspirowanie innych; Orientacja na zmianę; Otwartość na uczenie się; Myślenie strategiczne; Analityczne podejście; Odwaga; Dążenie do osiągnięć; Odporność emocjonalna.

Raport Kompetencji Przywódczych opisujący 8 kompetencji w ramach czterech kluczowych obszarów: Ukierunkowywanie (Kreuje Wizję, Tworzy Rozwiązania); Zjednywanie (Buduje Relacje, Docenia Różnorodność); Rozwijanie (Rozwija Talenty, Daje Przykład); Egzekwowanie (Zarządza Oczekiwaniami, Stymuluje Działanie).

Raport Blokad Liderskich opisujący 14 czynników ryzyka mogących wpływać negatywnie na rozwój kariery osoby z wysokim potencjałem: Zależność; Nieufność; Zdystansowanie; Merkantylizm; Ekscentryczność; Nieprzewidywalność; Dramatyczność; Arogancja; Kategoryczność; Mikrozarządzanie; Zawziętość; Niedecyzyjność; Niezdyscyplinowanie; Ofensywność.

Raport Stylów Zespołowych opisujący następujące obszary pracy zespołu: Eksplorowanie (Networker, Innowator), Kierowanie (Dyrygent, Inicjator), Realizowanie (Implementator, Facylitator), Finalizowanie (Analityk, Audytor).

Zarządzanie Sobą w Pracy Zdalnej odnoszący się do następujących obszarów: Pozostawanie w kontakcie; Przejmowanie inicjatywy; Dbanie o innych; Bycie otwartym i szczerym; Analizowanie faktów; Radzenie sobie z chaosem; Bycie opanowanym; Radzenie sobie ze zmianami; Myślenie innowacyjne; Poszukiwanie równowagi.